Ιστοσελίδα: www.gonia.gr
E-mail: info@gonia.gr
13/9
Δημοσίευση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

 07052008012_120_0107052008012_120_0107052008012_120_0107052008012_120_01

 

  Φιληππησίους

Δ/6 μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν.

 7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.