Διψώ για ησυχία
Δημοσίευση: Τρίτη, 08 Απριλίου 2014

-  Τί νά κάνω, Πάτερ; ρώτησε ό Άββάς Μωϋσής τόν Όσιο Μακάριο, όταν ήταν στή σκήτη. Διψώ γιά ησυχία, μά με τίς συχνές τους επισκέψεις οι Αδελφοί δέν μ' αφή­νουν νά τήν απολαύσω.

- Είναι ή φύσι σου απαλή, καθώς βλέπω, Μωϋσή, τοΰ αποκρίθηκε ό Γέροντας, καί δέ θ' απαλλαγής ποτέ άπ' αυτή τήν ένόχλησι, αν δέν καταφύγεις πολύ βαθειά στην έρημο.

Ό Μωϋσής ακολούθησε τήν υπόδειξι τοΰ Όσιου καί βρήκε ή ψυχή του άνάπαυσι.

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_