Ανάργυρος Μάρτυς Θαλλέλαιος (Ιατρός)
 Ο ΑΓΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ
Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νουμεριανού. Οι πλούσιοι αλλά ευσεβείς γονείς Βερούκιος και Ρωμυλία, σε κάποια πόλη του Λιβάνου, ανέθρεψαν το γιο τους Θαλλέλαιο σύμφωνα με τα πρότυπα το^, δηλαδή το νόμο του Ευαγγελίου. Ό Θαλλέλαιος, με τη χάρη του Θεού, πράγματι αποκρίθηκε στη διαπαιδαγώγηση των γονιών του και έγινε άνθρωπος πιστός, φιλεύσπλαχνος και πολύ εγκρατής. Ευφυέστατος και πολύ επιμελής καθώς ήταν στις σχολικές του σπουδές, ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Σαν γιατρός, ακολούθησε τα χνάρια του Κυρίου και Θεού του Ιησού Χριστού. Εξασκούσε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα για την απόκτηση χρημάτων, όπως έκαναν οι περισσότεροι συνάδελφοι του, άλλα σαν γνήσιος χριστιανός και μιμητής του Χριστού, όπου και αν πήγαινε, ελάλει αυτοίς περί της βασιλείας του Θεού, και τους χρείαν έχοντας θεραπείας ιάσατο"1. Δηλαδή, μιλούσε στους ανθρώπους γα τη Βασιλεία του Θεού και γιάτρευε εκείνους πού είχαν ανάγκη θεραπείας. Έτσι, ανακούφιζε τους ανθρώπους σωματικά, αλλά συγχρόνως και ψυχικά τους στήριζε στην πίστη και την ελπίδα. Μ' αυτόν τον τρόπο, ό Θαλλέλαιος, πολλούς ειδωλολάτρες στο κρεβάτι του πόνου, οδήγησε στο δρόμο της σωτηρίας. Όμως, ή δραστηριότητά του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Τιβεριανό, ό οποίος πριν τον συλλάβει, ό Θαλλέλαιος κατόρθωσε να του ξεφύγει στην Κιλικία, όπου συνέχισε τις χριστιανικές του δραστηριότητες. Εκεί όμως συνελήφθη από τον άρχοντα Θεόδωρο, ό όποιος αφού ποικιλοτρόπως τον βασάνισε, τελικά τον Μάιο του 289 τον αποκεφάλισε.
1. Ευαγγέλιο Λουκά, θ' 11.


Άπολυτίκιον. Ήχος α'. Της έρήμου πολίτης.
Μαρτυρίου άνύσας τον αγώνα Θαλλέλαιε, ήσχυνας ειδώλων την πλάνην, τη γενναία άθλήσει σου· και ώφθης ιαμάτων θησαυρός, παρέχων τας ιάσεις δωρεάν, τοις προστρέχουσιν εν πίστει τω σω ναώ και πόθω άνακράζουσι · δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_