Ομολογητής Νικήτας (Ηγούμενος Μονής Μηδικίου)

Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ό Όμολογητής Ηγούμενος Μονής Μηδικίου
Ό Όσιος Νικήτας έζησε μεταξύ 8ου καί 9ου μ.Χ. αιώνα. Καταγόταν από την Καισαρεία της Βιθυνίας, καί βρέφος ακόμα έμεινε ορφανός από μητέρα. Ή γιαγιά τους, όμως, ανέλαβε άγρυπνη φροντίδα για τον εγγονό της. Ό πατέρας του Φιλάρετος φρόντισε από πολύ νωρίς να αρχίσει ή εκπαίδευση του. Ο δάσκαλος του ήταν κληρικός με μεγάλη παιδαγωγική Ικανότητα. Έτσι, ό νεαρός Νικήτας προόδευσε γραμματικά καί πνευματικά. Κατόπιν, πήγε στην περίφημη Μονή του Μηδικίου. Εκεί, με την πρόθυμη καί ενάρετη ζωή του κατέκτησε γρήγορα την εκτίμηση των αδελφών του. Μετά το θάνατο του ηγουμένου της Μονής, Νικηφόρου, σύσσωμη ή αδελφότητα τον έκανε ηγούμενο. Από τη νέα του θέση, ό Νικήτας έκανε σκληρούς αγώνες κατά των εικονομάχων, όταν αυτοκράτωρ ήταν ό Λέων ό Ε' ό Αρμένιος, στον όποιο μάλιστα απηύθυνε τα έξης θαρραλέα λόγια, όταν αυτός τον απείλησε με θάνατο: "Γνώριζε καί συ βασιλεϋ άρνησίθεε, ότι εμμένω εις τους προτέρους λογισμούς μου καί τάς εικόνας του Χρίστου καί των αγίων σέβομαι, καί εις το ίδικόν σου θέλημα δεν υπακούω... Δια τούτο καί σε, ό όποιος επιμένεις να άθετής την προσκύνησιν των αγίων εικόνων, καί τους όμόφρονάς σου αναθεματίζω. Κάμε δε ό,τι θέλεις". Ή θαρραλέα αυτή στάση του Νικήτα έγινε αφορμή να υποστεί ό όσιος πολλές φυλακίσεις καί εξορίες. Τελικά, εγκαταστάθηκε σε κάποιο μετόχι βόρεια της Κων/πολης καί αναδείχθηκε από τους περισσότερο πολύαθλους όμολογητές.


'Απολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως νίκης επώνυμος, των θεοσδότων θεσμών, φρουρός άπερίτρεπτος καί στύλος ώφθης στερρός, Νικήτα μακάριε· συ γαρ της απάθειας, κοσμηθείς τοις άκτίσιν, αίγλη ομολογίας, τον σον βίον φαιδρύνεις. Καί νυν των σοι προσιόντων, δέχου τήν αίνεσιν.

 

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_