Η περιτομή του Χριστού

Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 Ό Μωσαϊκός νόμος, διέταζε την περιτομή των αρσενικών παιδιών ("Εξοδ. ΙΒ' 43-49), (Γεν. ΙΖ' 9-19), ή οποία γινόταν κατά την ογδόη ήμερα από αυτή της γέννησης του παιδιού (Λευϊτ. ΙΓ' 3). Ή τελετή αυτή έπαιρνε μέρος μέσα σε κτίριο της Συναγωγής, το πρωί, παρουσία δέκα τουλάχιστον προσώπων. "Ετσι και ή περιτομή του βρέφους Ίησοϋ έγινε στη Συναγωγή της Βηθλεέμ. Ή χειροποίητος αυτή περιτομή στο σώμα ήταν τύπος, πού συμβόλιζε την περιτομή της καρδιάς, ενεργούμενης άπ' ευθείας υπό του Θεού (Δευτ. Γ 16, Λ'6). Για τη δεύτερη αυτή περιτομή, την άχειροποίητο, ό απ. Παύλος διδάσκει: "Περιετμήθητε περιτομή άχειροποιήτω εν τη απεκδυθεί του σώματος των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού, συνταφέντεςαύτω εν τω βαπτίσματι" (Κολ. Β' 11-12). Δηλαδή, λέει ό απ. Παύλος, περιτμηθήκατε και με περιτομή πνευματική, πού ενεργείται άπ' το "Αγιο Πνεύμα. Και συνίσταται στο γδύσιμο και την αποβολή του σώματος, πού δούλεψε στις αμαρτίες της σάρκας. Το γδύσιμο δε αυτό είναι ή περιτομή, πού πήρατε από τον Χριστό, όταν θαφτήκατε μαζί Του, δια του Άγιου Βαπτίσματος. Το Βρέφος όμως της φάτνης, αφού γεννήθηκε με τον Παλαιό Νόμο, έπρεπε να υποβληθεί και Αυτό στον τύπο, ό οποίος είχε δικαιωμα να ισχύει μέχρι της καταργήσεως του.

 

Άπολυτίκιον.   Ηχος α'. Του λίθου σφραγισθέντος

Μορφήν άναλλοιώτως άνθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ων κατ' ούσίαν πολυεύσπλαγχνε Κύριε, και νόμον έκπληρών περιτομήν, θελήσει καταδέχη σαρκικήν, ίνα παύσης τα σκιώδη, και περιέλης το κάλυμμα των παθών ημών. Δόξα τη άγαθότητι τη  ση, δόξα τη εύσπλαγχνία σου, δόξα τη άνεκφράστω Λόγε συγκαταβάσει σου


 

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_