HeadShort.png

Ευάγγελος Βύνιος

Πολύπλευρος προσωπικότης αφού εγκατέλειψε τάς θετικάς επιστήμας, πού έσπούδασεν, αφιερώθη ολοκληρωτικώς εις τόν Χριστόν, είς τόν οποίον καί επίστευσεν απόλυτα, μέ πίστιν είς πολύ μεγάλον βαθμόν. Ειργάσθη μέ αγώνα σκληρόν καί συνεχή, μέ άγρυπνον  προσοχήν, μέ πυκνήν καί έπίμονον προσευχήν καί μέ ολοκληρωτικήν προσφοράν των πνευματικών της δυνάμεων.

Συνεπεία τούτων, είχε πλουσίαν καί συνεχή και τήν Θείαν Χάριν. Αί προσπάθειαί της είχαν πάρα πολλά καί σοβαρά αποτελέσματα- εσώθηκαν πολλαί - πάρα πολλαί ψυχαί. Παράλληλα διεκρίνετο διά τάς επιτυχείς αποφάσεις πού ελάμβανε μέ θάρρος καί εις διοικητικο-οικονομικά θέματα.

 

Ιούλιος 1997

 

Δημήτρης Λεοντιάδης

Ευχαριστώ τόν Κύριο, πού πριν 20 περίπου χρόνια οδήγησε τά βήματα μου κοντά της. Εκείνη με ταχύτητα βέλους διάβασε τήν ψυχή μου, μέ κάθισε δίπλα της καί μού μίλησε γιά τό εκπληκτικό εκείνο κορύφωμα της πορείας προς τό Θεό.

Παρηγορητική, γλυκιά, γεμάτη έμφυτη ευγένεια καί μέ ήρεμη μεστή ομιλία μου επαναλάμβανε ότι ή ζωή είναι γεμάτη πόνο, αλλά υπάρχει λύτρωση αρκεί κανείς νά πλησιάσει τόν Θεό, ότι ή αγάπη τού Θεού είναι χάρις, ό Θεός είναι δικαιοσύνη καί ότι ή προσφορά είναι έκφραση δυναμισμού.

Τό νά δίνεις, μού έλεγε, φέρνει μεγαλύτερη χαρά από τό νά παίρνεις και προσπαθούσε νά μέ πείσει ότι μέ τήν πράξη της προσφοράς εκφράζεται ή ζωντάνια μας.

Θυμάμαι επίσης σέ κάποια ανύποπτη στιγμή μου είπε «Αγάπη είναι εκείνο γιά τό όποιο μοχθείς καί μοχθεί κανείς γιά κείνο πού αγαπάει».

Προσεύχομαι στό Θεό νά μας εξασφαλίσει τη συνέχιση τού πνευματικού της έργου.

 

Ιούλιος 1997

 

Αντωνία Μ. Σταθοπούλου

Με τήν πνευματική μας Μητέρα, Χρύσω Αρ. Πέππα συνδέομαι περίπου πριν 30 χρόνια. Σ' όλο αυτό τό χρονικό διάστημα βρέθηκα εγώ καί ή οικογένεια μου πολύ κοντά της. Υπήρξε γιά μένα ό φωτεινός οδηγός, καί ό πνευματικός σύμβουλος μου. Μού άνοιξε διάπλατα τή θύρα τού Λόγου τού Θεού, καί μού έμαθε νά διακρίνω μέσα από τίς λέξεις, τις έννοιες και τά νοήματα της χριστιανικής πίστης. Μού έδειξε πώς νά διακρίνω ποιος είναι ό τύπος καί ποια ή ουσία της λατρείας τού Θεού, καθώς καί πόσο μεγάλη είναι ή αξία της υπομονής, καί της ελπίδας, αυτά τά δύο υπέροχα δώρα της διδασκαλίας τού Χριστού.

Δεν θά την ξεχάσω ποτέ καί θά την ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή.

Ή μνήμη της θά είναι αιώνια!

 

Ιούλιος 1997

 

Αλίκη Ν. Ηλιοπούλου

Ή πνευματική μου μητέρα Χρύσω Πέππα - ήταν πλημμυρισμένη μέ τήν χάρι τού Αγίου Πνεύματος θά τής είμαι ευγνώμων σ' όλη μου τήν ζωήν γιά τήν πνευματική τροφή πού μού μετέδωσε καί γιά τήν άπειρη αγάπη της. Ή μνήμη της θά μού μείνη αιωνία.

 

Γεώργιος Ι. Κούκης

Είχα τήν ευτυχία νά γνωρίσω τήν Χρύσω Πέππα τό 1955. Στά λόγια της, στή συμπεριφορά της, στην έκφραση τού προσώπου της, διέκρινα μιά εξαιρετική κυρία μέ πλατειά διάνοια μέ έμφυτη σεμνότητα καί πηγαία καλοσύνη. Είχε ευγένεια πού κατακτούσε αμέσως καί έδινε σε όλους κάτι από τόν ψυχικό της πλούτο.

Τό βλέμμα της διεισδυτικό καί ευκίνητο, είχε πάντα μιά βαθειά χριστιανική γλυκύτητα ή δέ φωνή της διακρινόταν γιά τη μελωδικότητα της. Ήταν μιά πραγματική αρχόντισσα αλλά καί ταπεινή καί συνεργάσιμη προς όλους. Υπήρξε χριστιανή στην πίστη καί στά έργα. Πιστή στή προσφορά καί στον συνεχή αγώνα γιά τό καλό.

Τήν αγάπησα από τήν πρώτη στιγμή σάν πραγματική μου μητέρα. Τήν ευχαριστώ γιά όλα καί εύχομαι ή μνήμη της νά μείνει αiώνια.

 

Ιούλιος 1997