HeadShort.png

18/10 Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

 Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Καί χαίρει καί καυχᾶται ἡ Ἐκκλησία διότι ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς ἀνήκει στήν χορεία τῶν Θεόπνευστων Ἀποστόλων, τοῦ ὁποίου δύο ἔργα, ἱερά βιβλία κατατάσσονται στόν κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Αὐτά εἶναι τό τρίτο Εὐαγγέλιο τό ὁποῖο καταγράφει τήν γέννηση, τόν βίο, τήν διδασκαλία, τίς παραβολές, τά θαύματα, τήν σταύρωση, τήν ἀνάσταση καί ἀνάληψη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό δεύτερο Θεόπνευστο βιβλίο εἶναι οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἕνα βιβλίο πού ἐξιστορεῖ τήν ἵδρυση καί ζωή τῆς πρώτης ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τό κήρυγμα καί τήν δράση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς εἶναι συνέκδημος καί συνοδοιπόρος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἡ πηγή τοῦ γραφομένων του. Ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς δέν ἀνήκει στήν χορεία τῶν 12 Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου ἀλλά ὡς μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀναδείχθηκε Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής τῶν Ἐθνῶν, ἰδίως μέ τό Εὐαγγέλιό του πού ὁδηγεῖ μέχρι σήμερα πολλές ψυχές στόν Χριστό καί στήν Σωτηρία.

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς εἶναι ἕνας ἀπό τούς λίγους μορφωμένους ἀποστόλους τοῦ Κυρίου μας. Δέν ἀνήκει στήν χορεία τῶν ἁπλοϊκῶν καί ἀγραμμάτων ἁλιέων τῆς Γαλιλαίας. Ὁ Λουκᾶς εἶναι ἕνας ἄνδρας μέ παιδεία, μέ σοφία, μέ γνώση, μέ ἐπιστήμη. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Κολοσσαεῖς ἐπιστολή του τόν ὀνομάζει ἰατρόν. Εἶναι λοιπόν Ἰατρός καί μάλιστα ἀπό τούς καλλίτερους τῆς ἐποχῆς του. Ἐάν κανείς μελετήσει τό Εὐαγγέλιό του καί τίς Πράξεις θά διαπιστώσει εὔκολα ὅτι εἶναι ἐκτός ἀπό Ἰατρός : θερμός ἀπόστολος καί κήρυκας θείων ἀληθειῶν, ἱστορικός ἀκριβής, ἑλληνιστής, λογοτέχνης καθώς καί ζωγράφος, ὅπως τόν παρουσιάζουν οἱ παραβολές τοῦ Κυρίου. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς εἶναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα πού εἶναι στολισμένη μέ πολλά πνευματικά χαρίσματα, μέ ἐπιστήμη καί τέχνη οὕτως ὥστε νά τόν χαρακτηρίσει κανείς Σοφόν.

Ὅμως ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἔχει καί τήν κατά Θεόν Σοφία. Ὅλα αὐτά τά χαρακτηριστικά πού ἐγράψαμε προηγουμένως δέν τόν φουσκώνουν ἀπό ἐγωϊσμό καί ἀλαζονεία. Οὔτε φυλακίζουν τήν ψυχή του γιά νά μην πορευθεῖ πρός τήν Χριστιανική ἀλήθεια. Πραγματικά σοφός ἀλλά καί ταπεινός ἀναγνωρίζει ὅτι πέρα ἀπό τήν κοσμική σοφία ὑπάρχει ἡ θεία Σοφία πού σοῦ ἀποκαλύπτει τήν βουλή τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς ἀκούει καί δέχεται τήν διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο καί θέλγεται ἡ ψυχή του. Ἀνοίγει τήν ψυχή του γιά νά δεχθεῖ τόν θεῖο φωτισμό, τά νάματα τῆς πίστεως πού θά ξεδιψάσουν τήν διψασμένη γιά τόν Θεό ψυχή του. Καί ἔτσι ὁ ἄριστος Ἰατρός γίνεται καί ἄριστος Χριστιανός. Δέχεται τήν πίστη του ὡς θεία δύναμη ἀλλά κυρίως ὡς πίστη πού σώζει καί ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν σωτηρία καί στήν βίωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καί προχωρεῖ ἀπό τήν θεωρία στήν πράξη. Γίνεται καί ἐκεῖνος ὅπως ὁ διδάσκαλός του, σκεῦος ἐκλογῆς γιά νά κηρύξει τόν Ἰησοῦ Χριστό παντοῦ ἀποκτώντας Ἀποστολικό Πνεῦμα διδασκαλίας τῆς Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ.

Καί αὐτό φαίνεται διότι ὁ Λουκᾶς ἔθεσε εὐθύς ἐξαρχῆς τόν ἑαυτό του εἰς τήν διακονία τοῦ Θεοῦ, θεωρώντας το ὡς Ἱερό καθῆκον. Ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς βιώνει τήν κλήση του ὄχι μόνο ὡς γνώση, ἀλλά καί νά κηρύξει τήν πίστη γιά νά φέρει ὅσους περισσότερους μποροῦσε στήν πίστη καί τήν ἀλήθεια. Μέ εὐσεβή ζῆλο ἀκολούθησε τόν διδάσκαλό του ἀπόστολο Παῦλο καί ὡς φλογερός συνεργός ἐκήρυξε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου στήν Μικρά Ἀσία, στήν Μακεδονία, στήν Βοιωτία καί ἀλλοῦ στήν Ἑλλάδα. Ἐπίσης κήρυξε στήν Ρώμη καί στήν Ἀφρική. Καί ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέγει παιρνώντας ἀπό πολλού κινδύνους, κακουχίες, διωγμούς, ὕβρεις, θλίψεις, δοκιμασίες καί τέλος μέ μαρτύριο κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ πολλούς ἀνθρώπους. Κήρυξε ἀλλά ἀκόμα κηρύττει διότι ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς δέν περιορίστηκε στόν προφορικό λόγο καί τό κήρυγμα ἀλλά καί γραπτῶς παρέδωσε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο γιά νά παραδοθεῖ στίς ἑπόμενες γενεές τῶν ἀνθρώπων πρός οἰκοδομήν καί σωτηρία.

Τά δύο ἱερά βιβλία (Ἱερό Εὐαγγέλιο καί Πράξεις) εἶναι δύο ἀνεκτίμητοι θησαυροί γιατί στήν οὐσία ὁμιλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε τόν ἀπόστολο Λουκᾶ. Ὁμιλοῦν οἱ αὐτόπται καί αὐτήκοοι ὑπηρέτες τοῦ Λόγου. Ὁμιλεῖ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἀπό τήν ὁποία ἤκουσε ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς τίς διηγήσεις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος. Ὁμιλεῖ ὅμως κυρίως τό Πανάγιον Πνεῦμα τό ὁποῖο φώτισε τόν ἀπόστολο γιά νά γράψει αὐτά πού ἄκουσε καί διδάχθηκε ἀπό ὅλους ἐκείνους ἁγιασμένους μέ τούς ὁποίους συναναστρεφόταν.

Ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς ἔθεσε ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή του στήν διακονία τοῦ Θεοῦ. Ἔθεσε ὅλες του τίς δυνάμεις γιά νά διαλαλήσει τό Εὐαγγέλιο στούς ἀνθρώπους ἀλλά καί γιά νά τό ἀφήσει γραπτῶς ὡς παρακαταθήκη.

Ἔθεσε ὅμως τόν εὑατό του καί στήν διακονία τῶν ἀνθρώπων. Ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς Ἰατρός προσφέροντας θεραπεία καί σωτηρία στούς ἀνθρώπους. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ τόν Λουκᾶ «ἰατρόν ἀγαπητόν». Σημαίνει λοιπόν ὅτι ὁ Λουκᾶς ἦταν πολύ ἀγαπητός καί στόν ἀπόστολο Παῦλο καί στούς Χριστιανούς. Γιατί; Γιά τήν πολύ του ἀγάπη, τήν στοργή του τό ἐνδιαφέρον του πρός ὅλους ἀλλά ἰδιαιτέρως πρός τούς πάσχοντας. Ποιός ξέρει πόσες φορές θά ἔτρεξε νά ἐπισκεφθεῖ τούς ἀσθενεῖς, νά γιατρέψει τίς πληγές τους, νά ἀκούσει τόν πόνο, τό παράπονό τους, τίς ἰδιοτροπίες τους, τίς ποικίλες ἀνάγκες τους. Πόσες φορές δέν θά κάθισε ἀγρυπνών στό προσκέφαλο τῶν ἀσθενῶν ἀλλά καί αὐτοῦ ἀκόμα τοῦ πολυασθενοῦς ἀπόστόλου Παύλου. Ἐξ οὗ ἀγαπητός ἀπό τήν ἔκφραση τῆς ἀφειδώλευτης ἀγάπης του πρός ὅλους.

Αὐτός εἶναι ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος χαίρεται τώρα τῆς οὐρανίου μακαριότητος καί συνευφρένεται μέ τά τῶν Ἀπστόλων καί πάντων τῶν Ἁγίων εἰς τήν Ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων.

Αὐτό πού μένει σέ ἐμᾶς εἶναι νά διαβάσουμε συνεχῶς τά ἔργα του γιά νά μαθαίνουμε τήν ἀλήθεια ἀλλά καί νά μιμηθοῦμε τήν ζωή του, τήν ζωή τοῦ ἀποστόλου Λουκᾶ. Μία ζωή πού ὁ Κύριος σκοπός της ἦταν ἡ διακονία τοῦ λόγου ἀλλά καί τοῦ ἀνθρώπου εἰς δόξαν Θεοῦ. Ἀμήν.

o Πανοσιολογιότατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Νικολάου

http://www.imkby.gr

11/6 Ο βίος του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως και Κριμαίας

 Ο Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως και Κριμαίας (κοσμικό όνομα Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, Βαλεντίν Βόϊνο-Γιασενέτσκι) είναι άγιος της Ορθόδοξης Ουκρανικής Εκκλησίας. Ήταν Καθηγητής - Χειρούργος.

Γεννήθηκε το 1877 στο Κέρτς της Κριμαίας. Παντρεύτηκε τη νοσοκόμα Άννα Βασιλίγιεβνα με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά. Σε ηλικία 38 ετών έχασε τη σύζυγό του από φυματίωση. Δεν ξαναπαντρεύτηκε, και επισκεπτόταν τον τάφο της συχνά όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες της ταραχώδους ζωής του.
Το 1920 εξελέγη καθηγητής της ανατομίας και χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Σε όλη του τη ζωή ήταν από λίγο έως εξαιρετικά φτωχός, καθώς είτε ο μισθός του ήταν μικρός, είτε βρισκόταν στη φυλακή, είτε όταν του πρόσφεραν χρήματα για κάποια θεραπεία υποδείκνυε άλλα πρόσωπα και ζητούσε τα χρήματα να δοθούν απ' ευθείας σε αυτά.

Ο άγιος Λουκάς ως ιατρός δημοσίευσε σαράντα επιστημονικά έργα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα 12 χρόνια της δραστηριότητάς του είχε ήδη δημοσιεύσει τα δεκαεννέα από τα σαράντα έργα του. Τον απασχολούσε πολύ η γενική αναισθησία, που όπως έλεγε, την εποχή εκείνη «ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από την ίδια τη χειρουργική επέμβαση». Γύρω στο 1909 κατάφερε να βρει έναν απλό και σίγουρο μαζί τρόπο να γίνεται ένεση στο σημείο εξόδου του ισχιακού νεύρου από τον κλωβό της λεκάνης, και τρόπο εφαρμογής της μεθόδου αυτής της τοπικής αναισθησίας στην άκρα χείρα. Με τη δική του μέθοδο έκανε 538 εγχειρήσεις με μεγάλη επιτυχία. Τότε ήταν 33 ετών.
Έκανε μεγάλες ανακαλύψεις σε αντίξοες συνθήκες. Το επαρχιακό νοσοκομείο του χωριού Ρομάνοφκα - οι κάτοικοι του οποίου μεθούσαν συχνά δημιουργώντας αιματηρά επεισόδια, ενώ ασθένειες σύφιλης και πνευμονίας θέριζαν τον πληθυσμό - δεχόταν κάθε χρόνο 31.640 ασθενείς, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα. Οι γιατροί δέχονταν 25-30 ασθενείς την ώρα, και πολλές φορές παραπάνω. Οι χώροι ήταν φρικτοί, μικροί και αποπνικτικοί, ώστε πολλοί λιποθυμούσαν, και στο ίδιο δωμάτιο τρεις γιατροί δέχονταν ταυτόχρονα τρεις διαφορετικούς ασθενείς. Έπειτα από τη βάρδια στο νοσοκομείο έπρεπε να επισκέπτονται με το άλογο τα χωριά, να εξετάζουν ασθενείς και να κάνουν επιτόπου χειρουργικές επεμβάσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Βαλεντίν εργαζόταν εντατικά στα εξωτερικά ιατρεία, περιόδευε στα χωριά και ανέλαβε και το χειρουργικό τμήμα. Μέσα σ' ένα χρόνο έκανε 300 χειρουργικές επεμβάσεις, την εμπειρία από τις οποίες δημοσίευσε σε μια μικρή μελέτη. Παράλληλα κατά την περίοδο των αδειών του στη Μόσχα συνέχιζε τις μελέτες του για την τοπική αναισθησία. Γράφει ο ίδιος:
«Δούλευα από το πρωί ως το βράδυ στο Ινστιτούτο του καθηγητή Καρουζίν και στην έδρα της περιγραφικής ανατομίας. Εκεί μελέτησα περίπου 300 κρανία και βρήκα έναν πρωτόγνωρο τρόπο να γίνεται η ένεση στον δεύτερο κλάδο του τριδύμου νεύρου, στην άμεση έξοδό του από το στρογγύλο τμήμα.»
Ο καθηγητής Όππελ, μαθαίνοντας τις συνθήκες εργασίας του και τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες του, έγραψε τα εξής:
«Κάποιος συνάδελφός του μου είπε ότι ο Βόινο-Γιασενέτσκι ζητούσε από τις αρχές να χρηματοδοτήσουν το νοσοκομείο για να αγοραστούν κάποια μηχανήματα. Όταν είδε ότι η απάντηση ήταν αρνητική, αποφάσισε ν' αγοράσει με το φτωχό μισθό του ένα μικροσκόπιο και άλλα μηχανήματα. Έτσι μπορούσε να κάνει τις δικές του αναλύσεις και έρευνες σε μία τόσο πρώιμη εποχή, όταν εμείς αρχίσαμε τέτοιες έρευνες στη δεκαετία του '40!»
Ένα κλασικό έργο του, το οποίο εκδόθηκε το 1934 είναι το βιβλίο Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων, το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Στάλιν, την κορυφαία διάκριση της προπολεμικής Ρωσίας. Το βιβλίο άνοιγε νέους ορίζοντες στην ιατρική της εποχής, και παρότι στις τρεις πρώτες εκδόσεις κυκλοφόρησε σε 60.000 αντίτυπα, κάθε φορά χρειαζόταν να ανατυπωθεί. Ο καθηγητής Ζήκωφ έγραφε το 1954:
«Τα βιβλία του Βόινο-Γιασενέτσκι είχαν μεγάλη σημασία για μας τους μελλοντικούς επιστήμονες. Είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι συνοδεύονταν από σκίτσα και φωτογραφίες κι έτσι είχαμε καλύτερη εικόνα για το πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι μέθοδοί του. Ο ίδιος είχε φωτογραφική μηχανή και φωτογράφιζε την πορεία της εγχείρησης όταν χρειαζόταν. Τα σκίτσα του ήταν αξιοθαύμαστα. Εδώ έβλεπες πόσο καλός ζωγράφος ήταν και με πόση ακρίβεια ζωγράφιζε τα διάφορα όργανα του ανθρώπου.»
Όμως στο βιβλίο αυτό δεν φαινόταν μόνο η επιστημονική κατάρτιση του συγγραφέα, αλλά και η αγάπη του για τους ασθενείς. Σε ένα σημείο γράφει:
«Ξεκινώντας την εξέταση, ο γιατρός πρέπει να έχει υπόψη του όχι μόνο την κοιλιακή χώρα, αλλά τον ασθενή εξ ολοκλήρου, τον οποίο δυστυχώς οι γιατροί συνήθως αποκαλούν 'περίπτωση'. Ο άνθρωπος φοβάται και είναι απελπισμένος, η καρδιά του σπαρταρά, όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, αλλά και με τη μεταφορική της σημασία. Γι' αυτό πρέπει να δυναμώσετε την καρδιά του όχι μόνο με κάμφορα ή digulen, αλλά πρέπει να απαλλάξετε τον ασθενή από το άγχος και την ψυχολογική φόρτιση. Ο ασθενής δεν πρέπει να δει το χειρουργικό τραπέζι, τα έτοιμα εργαλεία, τους ανθρώπους με ιατρικές μπλούζες, με τις μάσκες στα πρόσωπα και τα γάντια στα χέρια. Κοιμήστε τον εκτός του χώρου του χειρουργείου. Επίσης φροντίστε να είναι ζεστός καθ' όλη τη διάρκεια της εγχειρήσεως, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.»
Οι κριτικές γι' αυτό το βιβλίο είναι ενθουσιώδεις ακόμα και στα πρόσφατα χρόνια.

Ο άγιος Λουκάς ήταν πάντοτε πιστός Χριστιανός. Δεν έχανε λειτουργία και παρακολουθούσε όρθιος όλες τις παννυχίδες και τους όρθρους, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις ημέρες των ορθοδόξων γιορτών. Στο χειρουργείο είχε πάντα την εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία προσευχόταν για λίγα λεπτά πριν από κάθε επέμβαση. Έπειτα, μ' ένα βαμβάκι ποτισμένο στο ιώδιο, έκανε το σημείο του σταυρού στο σώμα του ασθενούς, εκεί που θα γινόταν η τομή. Μόνο μετά από αυτά έλεγε με επισημότητα «το νυστέρι». Οι άθεοι συνάδελφοί του γρήγορα τον συνήθιζαν και δεν έδιναν σημασία, ενώ οι θρησκευόμενοι τα έβρισκαν αυτά πολύ φυσικά.
Όμως στις αρχές του 1920 μια από τις επιτροπές ελέγχου του νοσοκομείου όπου εργαζόταν τότε, έδωσε εντολή να ξεκρεμάσουν την εικόνα της Παναγίας, με αποτέλεσμα ο άγιος Λουκάς να αρνείται να μπει στο χειρουργείο. Παράλληλα η σύζυγος ενός από τα στελέχη του κόμματος εισήχθη στο νοσοκομείο ως έκτακτο περιστατικό, και ζητούσε να χειρουργηθεί μόνο από τον Βόινο-Γιασενέτσκι, κι έτσι ο σύζυγός της του υποσχέθηκε ότι αν η εγχείρηση γινόταν, την επόμενη μέρα η εικόνα θα ήταν στη θέση της. Η εγχείρηση έγινε κι ήταν επιτυχής, και ο σύζυγος της άρρωστης κράτησε την υπόσχεσή του.

Το 1921 ο Βαλεντίν Βόινο-Γιασενέτσκι χειροτονήθηκε ιερέας και αργότερα (1923) Επίσκοπος Τασκένδης. Από τότε συνδύαζε ποιμαντικά και ιερατικά καθήκοντα. Παρέμεινε αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Τασκένδης, χειρουργούσε καθημερινά και παρέδιδε μαθήματα στην Ιατρική Σχολή, πάντα με το ράσο και το σταυρό του. Από το 1922 και μέχρι την τελευταία του πνοή γνώρισε συλλήψεις, βασανιστήρια, εξορίες και κακουχίες. Φυλακίστηκε και εξορίστηκε συνολικά έντεκα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα εξασκούσε την ιατρική βοηθώντας όσους είχαν ανάγκη.
Οι λόγοι των διώξεών του ήταν, οι γενικοί διωγμοί κατά των Ορθοδόξων και η ιδιαίτερη άρνηση του επισκόπου Λουκά να υποστηρίξει τη «Ζωντανή Εκκλησία», ένα εκκλησιαστικό πραξικόπημα μέσω του οποίου το σοβιετικό καθεστώς προσπαθούσε να ελέγξει τους πιστούς. Σοβαρό λόγο έπαιξε και η αντιπάθεια ενός κομματικού στελέχους ονόματι Πέτερς, ο οποίος ήθελε να καταδικάσει σε θάνατο κάποιους γιατρούς που αντιμετώπιζαν κατηγορίες αδιαφορίας απέναντι σε ασθενείς, αλλά στην πολύκροτη δίκη που ακολούθησε δεν τα κατάφερε, εξαιτίας της κατάθεσης του επισκόπου Λουκά. Οι ταλαιπωρίες αυτές ουσιαστικά κατέστρεψαν την υγεία του αγίου Λουκά, ο οποίος τα τελευταία 9 έτη της ζωής του ήταν τυφλός από γλαύκωμα.
Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διεύθυνε το στρατιωτικό νοσοκομείο του Κρασνογιάρσκ, ενώ ήταν και επίσκοπος της πόλης αυτής. Από το 1946 μέχρι το 1961 που πέθανε, ήταν μητροπολίτης της Συμφερούπολης. Παράλληλα το 1947 του απαγορεύθηκε να μιλά στους φοιτητές, σταμάτησαν να τον καλούν στα ιατρικά συμβούλια και τον απέλυσαν από ιατρικό σύμβουλο, επειδή «γνώριζαν ότι δεν είχε καθαρό παρελθόν: φυλακές, εξορίες, κηρύγματα» κι επειδή αρνιόταν να πηγαίνει χωρίς το ράσο και το σταυρό του στην εργασία του και σε αυτές τις εκδηλώσεις. Καθώς όμως εκείνος ενδιαφερόταν για τον ανθρώπινο πόνο έβγαλε ανακοίνωση ότι «δέχεται καθημερινά εκτός Κυριακών και εορτών, κάθε άνθρωπο που θέλει τη βοήθειά του» με αποτέλεσμα να καταφθάνουν στο διαμέρισμά του καθημερινά αμέτρητοι άνθρωποι απ' όλη την Κριμαία.

Σημεία αγιότητας:
Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς φέρεται από τους πιστούς να εμφάνισε πολλά πνευματικά χαρίσματα όσο ακόμα ζούσε. Υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες ασθενών, ότι έκανε ορθή διάγνωση της ασθένειάς τους με το που τους έβλεπε, ενώ άλλοι γιατροί που τους είχαν εξετάσει τους έβρισκαν υγιείς. Πολλοί έχουν επίσης δηλώσει ότι διαπίστωσαν ότι είχε διορατικό χάρισμα, κι άλλοι ότι τους θεράπευσε με την προσευχή του, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του που δεν έβλεπε πλέον για να χειρουργεί.

Η κοίμηση και η αγιοποίησή του:
Σε μεγάλη ηλικία ευλογεί τους πιστούς
Εκοιμήθη στις 11 Ιουνίου του 1961. Οι αρχές απαγόρευσαν την εκφορά του νεκρού με τα πόδια από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, πράγμα που προκάλεσε τη λαϊκή αγανάκτηση ακόμα και των αλλοδόξων. Τελικά οι αρχές αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, η εκφορά έγινε στην κεντρική λεωφόρο της Συμφερούπολης και διήρκεσε τρισήμιση ώρες. Τη νεκρική πομπή ακολούθησε πλήθος κόσμου, η κυκλοφορία σταμάτησε, ενώ τα μπαλκόνια, οι ταράτσες και τα δέντρα ακόμα, ήταν γεμάτα ανθρώπους. Παράλληλα φέρεται να σημειώθηκε ένα παράδοξο γεγονός, με ένα σμήνος περιστεριών που έκανε επί ώρες κύκλους πάνω από το λείψανο μέχρις ότου η πομπή έφτασε στο νεκροταφείο. Τον Νοέμβριο του 1995 ανακηρύχτηκε άγιος με απόφαση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού πρώτα ειδική επιτροπή ασχολήθηκε με τη ζωή, τα έργα και τα θαύματά του τα οποία καταγράφονταν και μετά τον θάνατό του. Στις 17 Μαρτίου 1996 έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του από τον αρχιεπίσκοπο Λάζαρο και μέλη της επιτροπής, μπροστά σε 40.000 περίπου παρευρισκόμενους. Λέγεται ότι βρέθηκαν η καρδιά του και τμήματα του εγκεφάλου του αδιάφθορα ενώ άρρητος ευωδία εξερχόταν από τα λείψανά του. Το ίδιο έτος αποφασίστηκε να διοργανώνεται κάθε χρόνο Ιατρικό Συνέδριο στην Συμφερούπολη σε συνεργασία της Ιερά Μητροπόλεως με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Κριμαίας προς τιμήν του.

Η μνήμη του γιορτάζεται στις 11 Ιουνίου.
Απολυτίκιο και κοντάκιο του Αγίου
Απολυτίκιο:
«Νέον άγιον, του Παρακλήτου, σε ανέδειξεν, Λουκά η χάρις, εν καιροίς διωγμών τε και θλίψεων· νόσους μεν ως ιατρός εθεραπεύσας, και τας ψυχάς ως ποιμήν καθοδηγήσας· πάτερ τίμιε, εγγάμων τύπος και μοναστών, πρέσβευε σωθήναι τας ψυχάς ημών»


Κοντάκιο:
«Ανεδείχθης ήλιος, νυκτί βαθεία διωγμού, μακάριε, διό και θάλπος νοητόν το εκ Θεού συ εξέχεας χειμαζομένοις, Λουκά πανσεβάσμιε».
Η Παράκληση του Αγίου Λουκά
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΛΟΥΚΑΝ ΤΟΝ IΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΤΟΝ ΡΩΣΟΝ.

Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, το Θεός Κύριος και το εξης του Αγίου.

Ηχος δ'. Ο Υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Ως Ιεράρχης του Χριστού αιγληφόρος, και ια­τρός των ασθενούντων μερόπων, και πρε­σβευτής Λουκά προς τον Φιλάνθρωπον, τους επιζητούντας σου, την θεόσδοτον χάριν, μη ελλείπης ά­γιε, από πάσης ανάγκης, και χαλεπών του βίου ανα­γκών, διαφυλάττων, ταις θειαις πρεσβείαις σου.

Θεοτοκίον.
Ου σιωπήσωμέν ποτε Θεοτόκε, τα δυναστείας σου λαλειν οι ανάξιοι* ει μη γαρ συ προιστασο πρεσβεύουσα, τις ημας ερρύσατο, εκ τοσούτων κινδύνων; τις δε διεφύλαξεν, εως νυν ελευθέρους; ουκ αποστώμεν Δέσποινα εκ σου σους γάρ δού­λους σώζεις, αει εκ παντοίων δεινών.

Ο Ν ' ψαλμός και ο κανών ου η ακροστιχίς.
«Λουκά ιατρέ τους νοσούντας ίασαι. Ιωήλ»

Ωδή α'. Ηχος πλ. δ'. Υγράν διοδεύσας.

Λουκά Αρχιθύτα τον Ιησούν, πάντοτε δυσώπει , υπέρ πάντων ημων λιταίς, νόσων λυτρωθήναι δυσιάτων , και δυσπραγίας του βίου πανόλβιε.

Ορμάς τας ατάκτους των ηδονών , Λουκά και εννοίας , ψυχοφθόρους των γεηρών , τη ση προστασία Ιεράρχα , εκ της ψυχής μου ανάσπασον πρόρριζον.

Υφέρπων δολίως ο πονηρός , προσβάλλει με ό­ντως , αρρωστήμασι τοις δεινοίς , αλλ' ως θεοκίνητος ακέστωρ*, την ιατρείαν Λουκά δος μοι τάχιστα.

Θεοτοκίον.
Καμάτου του σώματος και ψυχής , τους δούλους σου Μήτερ , ελευθέρωσον σαις λιταίς , και χάρισαι πάσι την Ελπίδα , του πλατυσμού καί ανέσεως Δέσποινα .


Ωδή γ'. Ουρανίας αψίδος.

Απορρήτως την χάριν , τα σα οστά δίδωσι , τοις προσερχομένοις εν πίστει , ταύτα ασπάσα-σθαι , εν Σαγματά τη Μονή , και εν τη χώρα Ρωσίας , ως πηγή αείρροος , Λουκά αοίδιμε .

Ιαθήναι λιταίς σου , παρακαλώ άγιε , εκ της τα­ραχής του νοός μου , και της δειλίας μου , συ γαρ ως εύτολμος , εν τοις καιροίς τοις εσχάτοις , Χριστού την αλήθειαν , Λουκά εκήρυξας .

Αρχιθύτης υπάρχων , εν ουρανώ έπαρον , τας σε­πτός σου χείρας θεόφρον , προς τον Φιλάν-θρωπον , απαλλαγήναι με , αμπλακημάτων παντοίων , ως αν την σωτήριον , τρίβον πορεύσωμαι .


Θεοτοκίον.
Τας συμβάσεις του βίου , και δυσμενή σκάνδα­λα , τας επιφοράς του βελίαρ , και μηχανήματα , γηίνων θέλγητρα , καί των ματαίων ορέξεις , αφ' η­μών άπόστησον , Παντοβασίλισσα.

Διάσωσον , ω Ιεράρχα Λουκά τους σε ανυμνούντας , εκ κινδύνων και πονηρών καταστάσεων , και εκ των νόσων κατ' άμφω , σημειοφόρε.

Επίβλεψον , εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε , ε­πί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν , και ίασαι της ψυχής μου το άλγος .

Αίτησις , και το Κάθισμα.
Πρεσβεία θερμή.

Εν χρόνοις τοίς νυν , Λουκά Αρχιεπίσκοπε , εφάνης πιστοίς , παραμυθία άφατος , διό μη παύ­ση άγιε , συντηρών προμηθεία τη κρείττονι , ως παρρησίαν σχών εν ουρανώ , τους πόθω φωνούντας το σόν όνομα .

Ωδή δ'. Εισακήκοα Κύριε.

Ρίζαν έκκοψον άγιε , της δαιμονικής σαφώς αθεότητος , και Λουκά προς αγαθότητα, ίθυνας ψυχάς των ανυμνούντων σε.

Επί σοι τας ελπίδας μου , έχων Ιεράρχα σεβασμιώτατε , νυσταγμόν της ραθυμίας μου , στή-σαι ο φιλόϋλος εφίεμαι.

Τω φλογμώ παραβάσεων , και ασεβημάτων Λου­κά Επίσκοπε , εκτακείσαν την καρδίαν μου , δρόσισον ρανίσι του ελέους σου.


Θεοτοκίον.
Ο υπάρχων αχώρητος , και πληρών τα πάντα Θεός εχώρησεν , εν τη μήτρα σου Πανάμωμε , ον υπέρ ημών αεί ικέτευε.
Ώδή ε' Φώτισον ημάς.

Υψωσον Λουκά , προς την άνωθεν λαμπρότητα , τα νοήματα ημών των εμπαθών , διαλύων α­μαρτίας τα φαντάσματα.

Στόνον των ψυχών , και σωμάτων τα αλγήματα , Ιεράρχα ζωηφόροις σου λιταίς , μη ελλιπής ιατρεύσαι των τιμώντων σε.

Νυν εν Σαγματά , τας μερίδας των λειψάνων σου , οι μονάζοντες κατέχοντες Λουκά , ταις ευχαίς σου εκζητούσι την ειρήνευσιν.

http://arxiepiskopos-loukas.blogspot.gr/

11/6 Τελευταία Λόγια του Αγίου Λουκά

(μαγνητοφωνήθηκαν σε video και παρακάτω είναι η ακριβής μετάφραση τους)


Παιδιά μου πολύ σας παρακαλώ,
Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πονηρός είναι.
Δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες δηλαδή με τα πονηρά πνεύματα.
Προσέξτε!
"Τον διάβολο δεν τον συμφέρει να δέχθεί κανείς την ύπαρξη του να σκέφτεται και να αισθάνεται ότι είναι κοντά στον άνθρωπο.
Ένας κρυφός και άγνωστος εχθρός είναι πιο επικίνδυνος από έναν ορατό εχθρό.
Πόσο μεγάλος και τρομερός είναι ο στρατός των δαιμόνων!
Πόσο αμέτρητο είναι το μαύρο τους πλήθος!

Αμετάβλητα, ακούραστα, μέρα και νύχτα, επιδιώκουν να σπρώξουν όλους εμάς που πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού, να μας παρασύρουν στό δρόμο της απιστίας  της κακίας και της ασέβειας.
Αυτοί οι αόρατοι εχθροί του Θεού, έχουν βάλει ως μοναδικό τους σκοπό μέρα και νύχτα  να επιδιώκουν την καταστροφή μας.
Όμως  μη φοβάστε, πάρτε δύναμη από το όνομα του Ιησού!


ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ