HeadShort.png

25/10 Σχόλιο στο ευαγγέλιο Λουκάς η΄27- 39

 

(Λκ. η΄ 27-39)

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ παράδοξο καὶ τὸ πιὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς. Ὁ τέλειος Θεὸς ἔγινε καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ θεμέλιο τῆς Ὀρθόξου Πίστεώς μας.

Γιατὶ ὅμως ὁ Χριστὸς ἦλθε στὸν κόσμο; Τὶ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ τὸν παρακίνησε καὶ ποιὸς ἦταν ὁ σκοπός του; Ἡ ἀπάντηση εἶναι γνωστὴ καὶ βρίσκεται μέσα στὴ γραπτὴ καὶ προφορικὴ Ἱερὴ Παράδοση. Ὁ Χριστὸς ἦλθε στὸν κόσμο μας ἀπὸ ἀπερίγραπτη ἀγάπη γιὰ τὰ πλάσματά του. Ἦλθε γιὰ νὰ λυτρώση τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθωπο. Ἀπὸ ποιὸν; Ἀπὸ τὸν χειρότερο δικτάτορα, τὸν πιὸ ἀπάνθρωπο δυνάστη, τὸν διάβολο.

Ὅπως οἱ Ἕλληνες ζήσαμε 400 – 500 χρόνια τὴ σκλαβιὰ τῶν τούρκων, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι ἔζησαν 400 χρόνια τὴ σκλαβιὰ τῶν Αἰγυπτίων, ἔτσι ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος ἔζησε χιλιάδες χρόνια κάτω ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τοῦ διαβόλου. Ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα ἐξαπατήθηκαν ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ παρέβηκαν τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἔγιναν αιχμάλωτοι, δοῦλοι τοῦ διαβόλου.

Τὶ σημαίνει αὐτὴ ἡ αἰχμαλωσία τοῦ ἀνθρώπου στὸν διάβολο μᾶς τὸ φανερώνει ἡ ἱστορία. Ὅλα τὰ δεινὰ τοῦ κόσμου ἔχουν τὴν ἀρχή τους σ’ αὐτὴ τὴν αἰχμαλωσία. Φόνοι, ὅπως ἡ ἀδελφοκτονία τοῦ Ἄβελ ἀπὸ τὸν Κάϊν. Πόλεμοι, ὅπως οἱ ἀμέτρητοι πόλεμοι ὅλων τῶν αἰώνων. Κατάπτωση ἠθική καὶ ἀκολασία, ὅπως εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὴν ἱστορία τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρας. Λατρεία τῶν ἀψύχων εἰδώλων, ὅπως τῶν πολεμίων τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν ἰσραηλιτῶν, ποὺ λάτρευσαν τὸ χρυσὸ μοσχάρι. Ἐπὶ πλέον, ἐγωϊσμοί καὶ ἀμέτρητα πάθη στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ δημιούργησαν ἀμέτρητα δράματα καὶ μετέτρεψαν τὸν βίο τῶν ἀνθρώπων σὲ ἀληθινὴ κόλαση.

Οἱ φοβερὲς συνέπειες τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν διάβολο ἀπεικονίζονται καθαρὰ στὴν περιγραφὴ τοῦ δαιμονισμένου ἀνθρώπου τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς.

Γυμνὸς καὶ ἁλυσοδεμένος, ποὺ ὅταν ἐξεγείρεται ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα σπάζει τὶς ἁλυσίδες καὶ τρέχει σὰν τρελλὸς ἐδῶ κι ἐκεῖ. ῾Ο τρόπος ποὺ ζῆ ὁ ἄνθρωπος εἶναι τρόπος ἐξευτελιστικῆς δουλείας. ῞Ενας σώφρων ἄνθρωπος ποτὲ δὲν θὰ ἤθελε νὰ ἰδῆ τὸν ἑαυτό του σ᾿ αὐτὴ τὴ θέση. Κι ὅμως αὐτὴ εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ δείχνει κάθε ἕνας ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὰ ποικιλόμορφα πάθη, ὁπως εἶναι ἡ μέθη, ἡ φιλαργυρία, ἡ γαστριμαργία, ἡ ἀκολασία, ἡ φιλοδοξία, ἡ χρήση τῶν ναρκωτικῶν καὶ ἄλλα, ποὺ ὑποδουλώνουν καὶ στραγγαλίζουν τὰ ἐλεύθερα ἀνθρώπινα πρόσωπα. ῾Ο ἅγιος Χρυσόστομος τονίζει ὅτι «οἱ ἄνθρωποι ποὺ δουλεύουν στὰ πάθη δὲν διαφέρουν καθόλου ἀπὸ τοὺς δαιμονιζομένους».

Ἕνας, λοιπόν, ἀπὸ τοὺς σημαντικοὺς σκοπούς, ποὺ ἦλθε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο ἦταν «νὰ λύση τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου» (Α΄ Ἰω. 3,8). Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦλθεν ὡς ἐλευθερωτὴς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς δείχνει μὲ τὸ θαῦμα τῆς θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου.

Μὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειες τῆς ἱστορίας, ποὺ ἀκούσαμε στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἀσύγκριτα ἀνώτερος καὶ ἰσχυρότερος ἀπὸ τὸν διάβολο. Εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός, μπροστὰ στὸν ὁποῖο μία λεγεώνα, ἕξη χιλιάδες πονηρὰ πνεύματα, ποὺ κατοικοῦν μέσα στὸν ταλαίπωρο ἄνθρωπο, τὸν ἐκλιπαροῦν νὰ μὴ βασανισθοῦν, ἀλλὰ ζητοῦν τὴν ἄδεια νὰ μποῦν στὰ γουρούνια. Καὶ μόνον μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀναγνωρίζουν τὴν παντοδυμία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν δική τους ἀδυναμία.

Γιατὶ ὁ Χριστὸς ἐπέτρεψε στοὺς δαίμονες νὰ μποῦν στὰ γουρούνια καὶ νὰ καταστραφῆ ὁλόκληρο τὸ κοπάδι πέφτοντας στὴ λίμη; Οἱ ἅγιοι πατέρες ἐξηγοῦν ὅτι τὸ ἔκανε αὐτὸ γιὰ νὰ δείξη πόσο μεγάλο κακὸ μποροῦσαν καὶ ἐπιθυμοῦσαν νὰ κάνουν οἱ δαίμονες στοὺς ἀνθρώπους, ἐὰν τοὺς τὸ ἐπέτρεπε ὁ ἴδιος. Θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς θανατώσουν. Οἱ δαίμονες εἶναι μισάνθρωποι καὶ ἐπιδιώκουν νὰ καταστρέψουν τελείως τὸν ἄνθωπο. Ὁ Χριστὸς ὅμως ἦλθε γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξη ἀπὸ τὴν ἀπάνθρωπη αὐτὴ τυραννία τοῦ διαβόλου καὶ νὰ μᾶς κάνη ὑπηκόους τῆς δικῆς του εὐλογημένης Βασιλείας.

Τὸ πόσο διαφέρει ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἐκείνη τῆς τυραννίας τοῦ διαβόλου προβάλλεται στὴν εἰκόνα τοῦ θεραπευμένου ἀπὸ τὸν Κύριο πρώην δαιμονιζομένου. Αὐτός, «ἱματισμένος καὶ σωφρονῶν», ντυμένος καὶ φρόνιμος, ἤρεμος καὶ γαληνημένος κάθεται δίπλα στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι μία εἰκόνα ποὺ δείχνει τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὴ ποὺ τὸν κάνει ἔντιμο καὶ σεβαστὸ. Γίνεται ἔτσι φανερὸ πόση εἶναι καὶ ἡ σημασία τῆς σωστῆς ἐνδυμασίας γιὰ τὸν χριστιανὸ ἤ τὴν χριστιανή. Εἶναι κι αὐτὴ ἕνας τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐκφράζεται ἡ γνήσια σχέση μας μὲ τὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό. Τὸ ἀξιοπρεπὲς καὶ σεμνὸ ντύσιμο ἔχει σχέση μὲ τὴν ὑποταγή μας στὸ Χριστὸ, δηλαδὴ μ᾿ αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν ᾿Ορθόδοξη Πίστη μας.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, ἀφοῦ θεραπεύη καὶ ἐλευθερώνη τὸν δυστυχῆ δαιμονιζόμενο, δὲν τὸν κρατᾶ κοντά του. Δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ κάνη ὁπαδούς. Τὸν συμβουλεύει νὰ ἐπιστρέψη στὸ σπίτι του καὶ νὰ διηγηθῆ ὅσα τοῦ ἔκαμε ὁ Θεός, ἐνῶ ὁ ἴδιος δέχθηκε τὴν παράκληση τῶν κατοίκων νὰ φύγη ἀπὸ τὸν τόπο τους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δείχνει καὶ ἄλλο ἀξιοπρόσεκτο γνώρισμα τῆς Βασιλείας του, τὸν σεβασμὸ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἀπὸ τὸ γνώρισμα τῆς καταδυνάστευσης στὸ καθεστὼς τοῦ διαβόλου.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Διώχνοντας τὸ Χριστὸ ἀπὸ κοντά τους οἱ Γαδαρηνοὶ πίστευαν ὅτι ἔμειναν ἀνεξάρτητοι καὶ ἐλεύθεροι. Αὐτὴ ὅμως ἦταν ἡ μεγάλη τους πλάνη. Στὴν πραγματικότητα ἀρνήθηκαν τὸν Χριστὸ καὶ ὑποτάχθηκαν στὸν διάβολο, γιὰ νὰ βασανίζονται ἀδιάκοπα. Ἐμεῖς νὰ παραμείνουμε σταθερὰ κοντὰ στὸν Χριστό, ὅπως οἱ πατέρες μας καὶ οἱ ἅγιοί μας. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Α. Γ. Μ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πηγή: http://kirigmata.blogspot.com

Pin It